Brand, diefstal, natuurschade

Brand

U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw caravan door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

Diefstal

U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en vermissing van uw caravan, joyriding met uw caravan en braakschade aan uw caravan.

Wij vergoeden ook de schade aan de caravan die is ontstaan in de tijd dat uw voertuig was gestolen.

Natuur

U bent verzekerd voor beschadiging van uw caravan door natuurgeweld, zoals storm. Rijden met de caravan tijdens storm is niet verzekerd.

Uw diefstalpreventiemateriaal is altijd meeverzekerd voor schade door brand, diefstal of natuurgeweld.

Vergoeding van de schade

 • Is uw caravan gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie.
 • Is uw caravan beschadigd, maar niet total loss? Dan vergoeden wij de volledige kosten van reparatie als u die binnen zes maanden na de schade aan uw caravan laat uitvoeren. Doet u dit niet of later? Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten.
 • Heeft uw caravan een kleine beschadiging opgelopen die de functionaliteit van uw caravan niet aantast? Dan vergoeden wij het bedrag dat uw caravan minder waard is geworden. Wij vragen een deskundige om de hoogte van deze vergoeding vast te stellen.
  Onder kleine beschadigingen verstaan we krasjes en kleine deuken door bijvoorbeeld vallende tentstokken.
 • Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij maximaal:
  ‐ bij totaal verlies: de nieuwwaarde of de dagwaarde, verminderd met de waarde van de eventuele restanten. Wij vergoeden op basis van de dagwaarde als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
  ‐ bij beschadiging: de herstelkosten, tot maximaal het bij totaal verlies te vergoeden bedrag.

Is een alternatieve of gedeeltelijke reparatie mogelijk?

Vallen de reparatiekosten lager uit door een alternatieve reparatiemethode of een gedeeltelijke reparatie? Dan baseren wij onze schadevergoeding hierop. Het moet dan wel een technisch verantwoorde reparatie zijn en de functionaliteit van uw caravan mag niet worden aangetast. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een zijwand wordt gedeeltelijk vervangen, waarbij een extra sierlijst aan beide zijden van uw caravan geplaatst wordt.
 • Er wordt een serviceluik aangebracht, als de onderste beplating beschadigd is.

Is uw caravan total loss?

Kan uw caravan niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de waarde van de restanten.
Kan uw caravan wel gerepareerd worden? Maar zijn de reparatiekosten hoger dan twee derde van de verzekerde waarde van uw
caravan? Dan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

 • We vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde waarde die op uw polisblad staat.
 • We vergoeden de waarde van uw caravan, zoals die staat aangegeven op uw polisblad onder Waardegarantie, min de restwaarde.

Vergoeding van kosten

Heeft u kosten gemaakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit geldt
alleen als die schade onder deze verzekering valt.
Bij een verzekerde gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke kosten voor:

 • bewaking en vervoer van de verzekerde caravan naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan repareren. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent;
 • berging en opruiming van de caravan. Dit geldt ook voor de eventueel meeverzekerde inboedel en voortent.

Eigen risico

Voor deze dekking geldt een eigen risico. Standaard is uw eigen risico € 150,- per gebeurtenis. U kunt ervoor kiezen dit af te kopen in ruil voor een hogere premie. Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft gekozen. Dit bedrag trekken we af van de vergoeding die u ontvangt.

Wij verlagen het eigen risico met € 150,-, als u de schade laat repareren door een caravanschadeherstelbedrijf waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

Dyckhaven- Postbus 156- 5490 AD Sint Oedenrode - info@dyckhaven.nl