Jacht verzekerd

De Flora- en faunawet (FFW) is per 1 januari 2017 vervangen door de Wet natuurbescherming. De regels voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor jagers zijn daardoor gewijzigd.

Situatie tot 1 januari 2017

De FFW regelde dat een jager (houder van de jachtakte) een verzekering moest hebben voor zijn eigen aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor iedereen die in zijn gezelschap deelnam aan de jacht.  De jager moest zijn verzekering aantonen door het overleggen van een certificaat. Verschillende jagers konden gezamenlijk gebruik maken van één jachtakte. 

Als de houder van de jachtakte een extra dekking regelde op zijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering of via een jachtvereniging, waren alle personen die samen met hem gingen jagen, verzekerd. De minimaal te verzekeren som was op grond van het Jachtbesluit € 907.560,43.  

Situatie vanaf 1 januari 2017

In de nieuwe wet is geregeld dat elke deelnemer aan de jacht zijn eigen jachtakte en zijn eigen  aansprakelijkheidsverzekering moet hebben.  De dekking kan worden geregeld door een aanpassing van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering of via een jachtvereniging. Het laten zien van een polis is voldoende, een certificaat is niet meer noodzakelijk. Een aantal verzekeraars blijft deze wel afgeven. 

Voor zover de deelnemers aan de jacht ook onder de verzekering van de houder van de jachtakte vielen, bijvoorbeeld omdat zij tot hetzelfde gezin behoren, hoeft de verzekering niet te worden gewijzigd. Deelnemers aan de jacht die tot nu toe niet onder een gezinspolis verzekerd waren, maar louter als deelnemers aan de jacht zullen hun eigen verzekering moeten afsluiten. 

Op grond van het Besluit natuurbescherming is de minimaal te verzekeren som € 1.000.000,-.

Terug

13-02-2017

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep