Huisje, boompje...

Er zijn twee belangrijke actuele thema’s over woningbezit, die ter sprake zijn gekomen op Prinsjesdag:

  • Vastzittende woningmarkt koopwoningen
  • Verduurzaming woningvoorraad

Woningen starters en middeninkomens
De huizenprijzen zijn sterk gestegen en de leennormen zijn aangescherpt. Starters en mensen met een middeninkomen komen hierdoor steeds moeilijker aan een eigen woning. In een poging hier iets aan te doen, zouden er gewoon veel meer woningen gebouwd moeten worden. Dat stuit vaak weer op milieubezwaren.

Een aantal maatregelen dat het kabinet van plan is te nemen om deze problemen aan te pakken, zijn:

  • Verlaging van de verhuurderheffing voor grote verhuurders (waaronder woningcorporaties). Door € 1 miljard minder aan verhuurderheffing te budgetteren, zou dat geld vrij moeten komen voor de bouw van betaalbare woningen
  • Regels voor “scheefwoners” veranderen. Scheefwoners is een benaming voor mensen met een relatief hoog inkomen, die nog wonen in een sociale huurwoning. De inkomensgrens gaat omhoog naar € 42.000 (voor meerpersoonshuishoudens), omdat lage middeninkomens nu vaak tussen wal en schip belanden. Hun inkomen is te hoog voor sociale huur, maar een woning kopen kunnen ze ook niet op basis van dit inkomen. Als het inkomen echter hoger is dan de inkomensgrens, dan mag de verhuurder een extra huurverhoging geven. Dat moet doorstroming bevorderen
  • Voor het oplossen van specifieke knelpunten in en rondom grote steden, wordt ook € 1 miljard uitgetrokken.  Via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt een oplossing gezocht voor het op lange termijn duurzaam kunnen wonen in de grote stadsregio’s

Verduurzaming woningen
Sinds 2 september 2019 is er weer budget vrijgemaakt om subsidie voor het verduurzamen van de eigen woning te geven. Bij twee of meer gelimiteerd genoemde energiebesparende maatregelen, kunnen huiseigenaren in aanmerking komen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Dat was echter al bekend voor Prinsjesdag.

Op Prinsjesdag zelf is het Belastingplan Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord gepubliceerd. Daarin staat onder meer dat verduurzaming van de woningvoorraad wijkgericht wordt aangepakt. Uitgangspunt daarbij is dat steeds meer huishoudens – kopers en huurders – de kosten voor verduurzaming via een lagere energierekening terug kunnen verdienen. Verduurzaming en woonlastenneutraliteit komen binnen bereik door een onderling samenhangend pakket van maatregelen zoals kostenreductie, een betaalbare energierekening die verduurzamen lonend maakt, subsidies en extra financieringsmogelijkheden. Er komt een warmtefonds en er komen subsidies voor isolatie.

Concreet zijn enkele extra punten genoemd die van belang zijn voor onder andere woningbezitters:

  • Aardgas wordt zwaarder belast en elektriciteit minder zwaar. Daarmee wordt beoogd een prikkel te geven te verduurzamen. Door aardgas zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder, wordt de overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker
  • De verdeling van de Opslag Duurzame Energie (ODE), een extra belasting op energie, wordt herzien. Het uitgangspunt bij invoering van deze opslag, was dat burgers en bedrijven elk de helft zouden betalen. Die verhouding wordt nu: 33% burgers en 67% bedrijven. De naam verandert ook: er wordt “en klimaattransitie” aan toegevoegd. Huishoudens betalen door de maatregelen iets minder ODE en bedrijven meer

Verder wordt ook een (ander) belastingdeel in de energiekosten verlaagd, waardoor een gemiddeld huishouden ongeveer € 100 minder aan energiekosten heeft. De kosten van deze belastingverlaging moeten komen uit de verhoging van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6% naar 7%.

Eerder bekende fiscale aanpassingen
Al sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt tot een lager tarief dan het hoogste tarief van de Inkomstenbelasting. Dat verandert niet. In 2019 is rente over een eigenwoningschuld nog maximaal aftrekbaar tegen 49,0%. In 2020 wordt dat 46,0% en de jaren daarna daalt het maximale aftrektarief tot 37,1%.

Ook de verlaging van het eigenwoningforfait was al bekend en verandert niet. Die is nu 0,65% van de WOZ-waarde en wordt in 2020 0,6% voor de meeste woningen. Tot 2023 zal het tarief verder omlaag gaan, behalve voor woningen met een waarde boven de € 1.080.000.

Terug

03-10-2019

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep