Asbestverbod van de baan

In Nederland zou in 2024 een totaalverbod komen op asbesthoudende daken. Het wetsvoorstel van de Tweede Kamer heeft het in de Eerste Kamer niet gehaald. Dit kwam mede door de druk van maatschappelijke organisaties zoals de LTO en Aedes. Die wezen vooral op de onuitvoerbaarheid door een gebrek aan saneringscapaciteit en de enorme hoge kosten die ermee gemoeid gingen. Daarnaast werden ook de gezondheidsrisico’s van asbestdaken in twijfel getrokken. Voor zover nu bekend, bestaan vanuit de Rijksoverheid geen plannen meer voor alternatief asbestdakenverbod. De Rijksoverheid faciliteerde het beoogde verbod destijds onder meer door subsidie te verstrekken. In totaal is hiervoor 75 miljoen euro uitgekeerd. Er waren geen inkomens- of vermogenstoets aan verbonden. Het subsidiebedrag was een bijdrage in de kosten (die in werkelijkheid veel hoger lagen). Door het ontbreken van deze toets zijn de niet draagkrachtige bedrijven niet gesaneerd en hebben juist de kapitaalkrachtige bedrijven nieuwe daken. De Rijksoverheid is voornemens om een fonds in het leven te roepen, waaruit particulieren leningen kunnen verkrijgen voor sanering van asbestdaken. Voor bedrijven lijkt dat op korte termijn niet aan de orde. Lokale overheden hebben vaker een actief beleid op het gebied van asbestdaken. Zo zijn er bijvoorbeeld kredietmogelijkheden voor asbestsanering en bepaalde gemeentes en provincies.

Verzekeraars

Met de gedachte dat per 2024 een asbesthoudend dak niet meer toegestaan zou zijn, hebben verzekeraars diverse restricties in hun polissen opgenomen. Grotendeels leiden deze ertoe dat met ingang van 2024 asbestdaken niet meer verzekerd zouden zijn. De meeste verzekeraars hebben dit niet herzien waardoor er per 2024 geen dekking meer is voor asbesthoudende daken (ook niet voor de opruimingskosten). Deze kosten kunnen na een schade torenhoog uitvallen.

Stichting Salvage

De asbestspecialisten van de Stichting Salvage kunnen bij een calamiteit verregaande hulp bieden. Met de overheid zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt. Dit leidt veelal tot een behoorlijke kostenbesparing. De eigenaar van een asbest dak is in beginsel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten van verwijdering van de asbestrestanten, ook na 2024.

Asbest is gevaarlijk, ook als dat in daken is verwerkt. De overheid weet dat en daarom werd gestuurd op een asbestdakenverbod. Door asbestdaken per 2024 niet meer te verzekeren bestaat er mogelijk bij eigenaren een impuls om toch de daken te saneren.

(bron: De Beursbengel - P. Bosma)

Terug

01-09-2020

Dyckhaven - Pettelaarpark 110 5216 PS 's-Hertogenbosch  - info@dyckhaven.nl

Dyckhaven is onderdeel van Summa Groep